Over

Mijn werkwijze

U kunt bij mij terecht met allerlei psychische problemen waarvoor een psychiatrische onderzoek en behandeling nodig kan zijn. U kunt bij mij terecht met klachten van somberheid, onzekerheid, onveilig voelen en problemen ervaren in relaties met anderen en ook met geblokkeerd voelen of vervreemd voelen bijvoorbeeld door angstgevoelens, schuldgevoelens of schaamte.

Soms kunnen medicijnen tot voldoende klachten vermindering lijden. Het kan ook zijn dat met gesprekstherapie alleen hetzelfde effect bereikt kan worden. En soms is er een combinatie nodig van psychotherapie en medicijnen om langer bestaande klachten en ingesleten patronen te doorbreken.

Praktijkruimte Fatma SevinçNaast behandeling met medicijnen kunt u bij mij ook terecht voor een psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie en psychoanalyse.
Psychoanalyse is een door Freud ontwikkelde psychologie, een (ontwikkelings)theorie, een onderzoeksmethode en ook een behandelingsmethode waarbij impliciet en expliciet gebruik gemaakt wordt van de therapeutische relatie. Hoewel de psychoanalyse constant in ontwikkeling is, zowel in theorie als in de praktijk, is de vrije associatie een grondregel, alles zeggen wat je invalt, niets uitgezonderd en is de overdracht (waarbij emoties uit de kinderjaren worden herhaald en met grote intensiteit opnieuw beleefd aan de analyticus) een belangrijk element in het helend proces( zie: psychoanalytisch woordenboek).

In de huidige tijd is de analyticus meer gevoelsmatig betrokken bij de analysant dan vroeger. Een psychoanalyse wordt nu opgevat als een co-constructie. Zelfexpressie staat voorop. In een veilige setting, met een betrouwbare, accepterende en neutrale ander, kan dat wat niet gezegd, gedacht en gevoeld leek te kunnen worden, toch gezegd, gedacht en gevoeld worden. De emotioneel doorleefde inzichten zullen niet alleen klachtenvermindering brengen maar ook tot blijvende verandering in de wijze van omgaan met stressvolle situaties en in hoe iemand omgaat met zichzelf en met anderen.

De behandeling kan plaatsvinden in een psychoanalytische psychotherapie vorm, zittend in een stoel tegenover de analyticus met een frequentie van één of twee keer per week. Een psychoanalyse, is een therapievorm waarbij de frequentie intensiever is, vier tot vijf keer per week en er wordt gebruik gemaakt van een bank.

Voor wie

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende psychische problemen, zoals depressie, angsten en fobieën, problemen in werk, studie of relaties, maar ook vanwege een gebrek aan (zelf)waardering of zelfvertrouwen. Ook kunt u bij mij terecht als u problemen ervaart in uw persoonlijke ontwikkeling, in uw relaties met anderen.

Onze gesprekken zijn vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd.

Ik kan (jong) volwassenen behandelen. Ik ben niet gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Ook kan ik u niet behandelen als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem. Ook als er sprake is van crisis of crisisgevoeligheid is een zelfstandig gevestigde praktijk niet de juiste plek voor behandeling. Ik kan de nodige (multidisciplinaire)zorg niet leveren. Een behandeling in een instellingsverband is dan geïndiceerd.

Behandeling

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problemen waarvoor (psychiatrisch) medicamenteuze behandeling en/of psychotherapie nodig is.
Soms kan het gebeuren dat ik in een adviesgesprek u een medicatie advies geef al dan niet gecombineerd met (inzichtgevende) psychotherapie bij mij. U kunt bij mij in behandeling komen voor een inzichtgevende psychotherapie en voor psychoanalyse. Dit zijn vaak intensieve en langdurige behandelingen. Om te bepalen of deze intensieve behandeling voor u nodig en geschikt is, zijn vaak een aantal onderzoeksgesprekken nodig. Voor achtergrond informatie betreffende deze behandelvormen wil ik u verwijzen naar de websites van de verschillende verenigingen:

U kunt bij mij ook terecht voor coaching, ook dan werk ik met de psychoanalyse als referentiekader. Ook bij coaching gaat het om bewust worden van onbewuste gedachten en patronen. U krijgt inzicht in wat belemmert én stimuleert. U leert nieuwe kanten van uzelf kennen en krijgt een breder perspectief op uw mogelijkheden. De coaching is echter geen therapie. Hoewel ik werk vanuit een inzichtgevende en psychoanalytische perspectief, zullen wij in het hier en nu en gefocust op uw coachingsvraag onze gesprekken voeren. Het is vaak een kort, intensief én inspirerend proces. Als er behoefte ontstaat om toch meer en intensiever inzichtgevende gesprekken te voeren dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Ik werk samen met collega psychologen/psychotherapeuten. Het kan zijn dat u naar mij bent verwezen en er een verzoek is van uw psycholoog/psychotherapeut voor een psychiatrische beoordeling en diagnostiek. Vaak betreft het een beoordeling of er medicatie nodig is. Medicamenteuze behandeling kan soms de psychotherapeutische behandeling ondersteunen en soms ook juist mogelijk maken.

U kunt ook verwezen worden naar mij voor een second-opinion. Het betreft dan vaak psychiatrische beoordeling en diagnostiek, soms in de eigen taal, het Turks.

Het is mogelijk om bij mij in leertherapie te komen.

Start

In een eerste aanmeldings- en kennismakingsgesprek zal ik met u kijken of een behandeling bij mij mogelijk is. Dit gesprek zal in de praktijk vaak telefonisch plaatsvinden. Als een behandeling bij mij tot de mogelijkheden behoort zullen we verdere afspraken maken om dit uit te zoeken in een onderzoeksfase. Nadat we (vaak) twee tot drie gesprekken hebben gevoerd zal ik in een adviesgesprek met u bespreken wat mijn visie is op uw klachten en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. U heeft dan ook de tijd gehad om mij en mijn manier van werken te leren kennen. Als wij samen tot een behandeling bij mij besluiten dan kan dat vaak meteen van start gaan. Als we besluiten tot psychotherapie kan het soms even duren voor we een vaste tijd kunnen afspreken. Vooraf en ook tijdens de behandeling kan het zijn dat ik u vraag om vragenlijsten in te vullen in het kader van diagnostiek en uitkomst/effect meting.

Mocht u in de onderzoeksfase besluiten niet bij mij in behandeling te willen, dan zal ik een kort verslag naar uw huisarts sturen en een factuur naar uw verzekeraar.

Privacy en patiëntenrecht

Privacy
De psychiater heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts als verwijzer informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Ik houd een elektronisch dossier bij van uw behandeling. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend nadat u inzage heeft gehad en met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

Vanwege de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplicht gepseudonimiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem), dat ter beschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Patiëntenrecht
U heeft als patiënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht om een klacht in te dienen. Kijk voor een uitgebreide toelichting over het patiëntenrecht op www.overheid.nl.

Klacht
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u van mij het adres krijgen van de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest. U klacht of onvrede kunt ook voorleggen aan de klachtencommissie van de NVPA, mijn beroeps vereniging met betrekking tot psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse. U zult uitgenodigd worden voor een gesprek. Ook zal er met mij gesproken worden.