Geen ruimte voor patiënten van Zilveren Kruis Achmea

Helaas kan ik u niet aannemen als nieuwe patiënt als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea ( en de andere merken die er een onderdeel van zijn) omdat ik geen budget meer heb om u te kunnen behandelen in 2024. Zilveren Kruis heeft aangegeven te zullen bemiddelen in het zoeken van een zorgverlener die nog wel budget heeft. U kunt de benodigde gegevens met betrekking tot zorgbemiddeling vinden op de site van Zilveren Kruis.

Privacyverklaring en achtergronden verzamelen patiëntengegevens door NZA

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) wil over gegevens van patiënten beschikken. Vanaf 1 oktober 2022 ben ik verplicht gegevens aan te leveren, op een “gepseudonimiseerde” manier.  Ik zal deze gegevens niet aanleveren als u bezwaar maakt. Daarvoor wordt van u verwacht een formulier in te vullen en aan mij te geven zodat ik deze in uw dossier kan bewaren. Het formulier, “Privacyverklaring”, en de achtergronden van deze verplichting van het NZA om gegevens aan te leveren vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/1/

Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 is het Zorgprestatiemodel in werking.

In het Zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse onderdelen: als een consult voor diagnostiek in de intake fase en als een consult behandeling als de behandeling is gestart. In het Zorgprestatiemodel worden onze gesprekken zorgprestaties genoemd.


Download hier de patiëntfolder zorgprestatiemodel (digitale versie) of de Engelstalige versie van de patientenfolder.

Zorgnota

U kunt vanaf 1 januari 2022 op de betalingsspecificatie van de zorgverzekeraar zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Als het een geplande afspraak is geweest, dan staat de geplande tijd van de afspraak op de factuur. Als het een losse afspraak was staat de tijdsduur van het gesprek.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de duur van het consult.

Diagnose

Als u specialistische zorg krijgt, staat op de zorgnota ook de hoofddiagnose.

Bezwaren tegen verplichte aanlevering gegevens: Privacyverklaring zorgactiviteiten medisch specialistisch zorg

Ik ben verplicht gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar en aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor een aantal onderdelen is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken door het invullen van een verklaring. Dit zijn de hoofddiagnose, uitkomsten van vragenlijsten die het zorgvraagtype bepalen en het zorgvraagtype zelf. Als u niet wilt dat deze informatie gedeeld wordt, dan kun u dit aangeven bij mij. Wij vullen dan een zogeheten privacyverklaring in en ondertekenen deze samen. Deze privacyverklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en maakt deel uit van de beleidsregels van de NZa. U kunt een voorbeeld van deze privacy verklaring vinden op de website van de NZa of een voorbeeld vragen aan mij.

Zorgvraagtype

Ook ziet u vanaf dit jaar uw zorgvraagtype op de rekening van de zorgverzekeraar. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. De zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt de zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken.

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar middels het invullen van een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.