Tarieven

Verzekerde zorg

Psychiatrische behandeling en psychotherapie valt onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts voor “Specialistische GGZ”. De behandeling bij mij wordt volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering. De kosten van de behandeling tellen mee voor uw eigen risico. Het kan zijn dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen omdat uw zorgverzekering het bij u in rekening zal brengen als eigen risico. Welk deel u zelf moet betalen hangt af van de hoogte van de eigen risico, wat u al betaald heeft aan eigen risico in dat jaar.

De factuur van de behandeling, die door uw verzekering wordt vergoed, wordt rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekering. Ik heb contracten met zorgverzekeraars. In de contracten is afgesproken welke percentage van de maximumtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie: www.nza.nl) zullen worden vergoed.

Ik heb contracten afgesloten met alle verzekeraars voor Specialistisch GGZ. Zorgverzekeraars kunnen eigen voorwaarden stellen voor vergoeding van uw behandeling bijvoorbeeld dat er eerst een machtiging afgegeven moet zijn door de verzekeraar. Dit is veranderlijk, ik adviseer daar zelf op te letten bij het aangaan van een contract. Verder werken verzekeraars in de  contracten met psychiaters met budgetten waarbinnen alle behandelingen van de bij deze verzekeraar verzekerden moeten plaatsvinden. Dit kan betekenen dat ik wel een contract heb met uw zorgverzekeraar maar u niet kan aannemen vanwege het ontbreken van budget om u te behandelen.

In het aanmeldingsgesprek kan ik u vertellen hoe stand van zaken is met betrekking tot uw zorgverzekering en of ik u al dan niet kan accepteren voor behandeling.

Jaarlijks kunt u van december tot 31 januari van het volgend jaar van zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit overwegen terwijl u al bij mij onder behandeling bent, dan moet u dit ook met mij bespreken omdat het veranderen van zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor de vergoeding van uw behandeling bij mij.

Onverzekerde zorg

Psychoanalyse
Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Ook een aanvullende verzekering is niet mogelijk. Als u in psychoanalyse wilt zult u dit zelf moeten betalen. Er zijn soms mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen bij speciale psychoanalytische fonds Ik kan u mocht hiervan sprake zijn meer informatie geven. .  Verder maak ik met u afspraken met betrekking tot het tarief. Een inkomensafhankelijke tarief is bespreekbaar.

Onverzekerde zorg
Sommige problemen komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorg verzekering. Dit geldt voor relatieproblemen, rouw en burn-out klachten. Welke problemen wel of niet vergoed worden kan veranderen. Bij u aanmelding zal ik met u bespreken of uw behandeling wel of niet onder verzekerde zorg valt. Onverzekerde zorg, waarvoor u zelf de rekening krijgt, moet u dus zelf betalen.

Afzeggen/niet verschijnen op een afspraak
Het kan voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd, per mail of telefonisch, worden er geen kosten in rekening gebracht. Als de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of als u niet komt krijgt u een rekening. Het bedrag is 75 euro per sessie ongeacht de reden van afzegging. U kunt deze rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor afzeggen van coachingsafspraken binnen 24 uur geldt het tarief van de sessie.

Herhaaldelijk afzeggen kan betekenen dat de behandeling bij mij op dit moment wellicht in uw leven niet zinvol is. Het kan een reden zijn om de behandeling niet verder voort te zetten. Ik zal dan met u bespreken wat mogelijk een alternatief zou kunnen zijn.